Menu
menu Adres
menu Historia
menu Patron
menu Nauczyciele
menu Bezpieczny Internet
menu Stow. Absolwentów

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych

im. Adama Mickiewicza w Radymnie

na rok szkolny 2015/2016

 

Radymno; dnia 27. 02. 2015 r.

Protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej odbytego w dniu 27 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r., komisja w składzie:

przewodniczący: Małgorzata Krupa

członkowie: Andrzej Szymański, Anna Zubrzycka, Anna Pacek, Magdalena Biesiadecka, Tomasz Sus, Józef Kiper, Janusz Kontek

określiła warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie na rok szkolny 2015/2016.

Kryteria rekrutacji:

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły może otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

2. Punkty za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

– maksymalnie 100 punktów

Wyniki procentowe uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych

3. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne

osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania:

1) Za oceny z języka polskiego i wybranych trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów. Zgodnie z zasadą:

a) celujący - 20 punktów

b) bardzo dobry -16 punktów

c) dobry - 12 punktów

d) dostateczny – 8 punktów

2) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów

3) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 14 punktów, w tym za:

za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 5 punktów

za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów

za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 punktów

I miejsce (tytuł laureata) – 3 punkty

II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty

III miejsce (wyróżnienie) – 1 punkt

4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu – do 3 punktów

4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całosci egzaminu gimnazjalnego

liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na

świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób nastepujący:

1) Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego:

a) celujący - 20 punktów

b) bardzo dobry -16 punktów

c) dobry - 12 punktów

d) dostateczny – 8 punktów

 

2) Maksymalnie 20 punktów uzaleznionych od średniej ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie:

a) średnia ocen 5,50 – 6,0 20 punktów

b) średnia ocen 4,50 – 5,49 16 punktów

c) średnia ocen 3,50 – 4,49 12 punktów

d) średnia ocen 2,50 – 3,49 8 punktów

3) Maksymalnie 20 punktów uzaleznionych od średniej ocen z biologii, geografii, fizyki i chemii:

a) średnia ocen 5,50 – 6,0 20 punktów

b) średnia ocen 4,50 – 5,49 16 punktów

c) średnia ocen 3,50 – 4,49 12 punktów

d) średnia ocen 2,50 – 3,49 8 punktów

 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do naszej szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie będzie prowadzony nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

kl. I a – kierunek wojskowy z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego, geografii, WOS oraz innowacją pedagogiczną z edukacji dla bezpieczeństwa.

Przy rekrutacji do kl. I a Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:

języka polskiego

języka angielskiego

geografii

wos

kl. I b – klasa biologiczno-geograficzna z rozszerzonym programem nauczania z biologii, geografii, z języka angielskiego

Przy rekrutacji do kl. I b Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:

języka polskiego

języka angielskiego   

biologii

geografii

kl. I c – kierunek sportowy z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego, biologii oraz innowacją pedagogiczną z wychowania fizycznego.

Przy rekrutacji do kl. I c Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:

języka polskiego

języka angielskiego

biologii

geografii

Do klasy tej nie będą przyjmowani kandydaci ze zwolnieniem lekarskim z wychowania fizycznego.

Technikum:

– technik mechanizacji rolnictwa – z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

matematyki

fizyki

– technik żywienia i usług gastronomicznych – z rozszerzonym programem nauczania z biologii i matematyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

biologii

matematyki

– technik rolnik – z rozszerzonym programem nauczania z biologii i matematyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

biologii

matematyki

– technik ekonomista – z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego i geografii.

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z:

języka polskiego

języka angielskiego

matematyki

geografii

- technik pojazdów samochodowych - z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

matematyki

fizyki

- technik obsługi turystycznej - z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego i geografii.

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka angielskiego

wos

geografii

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

– mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

matematyki

fizyki

geografii

– mechanik pojazdów samochodowych

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

matematyki

fizyki

geografii

- sprzedawca

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

matematyki

wos

- lakiernik

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

chemii

geografii

- blacharz samochodowy

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

chemii

fizyki

- kucharz

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

języka polskiego

języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

biologii

matematyki

Podstawą punktowania konkretnych osiągnięć ucznia jest jego świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do danej szkoły mają kandydaci spełniający kolejno następujące warunki:

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych

kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

kandydaci z wysoką oceną z zachowania

dzieci lub rodzeństwo absolwentów szkoły

osoby pracujące na zasadzie wolontariatu

Komisja ustaliła, że liczba przyjętych do oddziałów liceum i technikum nie może być większa niż 34 uczniów, zaś przyjetych do zasadniczej szkoły zawodowej nie może byc większa niż 32 uczniów.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci będą przyjmowani do szkoły – wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Jednocześnie Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ustaliła terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r.:

 

1.

od 14 do 28 maja 2015r.

Składanie przez kandydatów wniosków do naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych

2.

26 do 30 czerwca 2015r. do godz. 1500

Przyjmowanie oryginałów lub kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz oryginałów lub kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat kończył.

3.

do 3 lipca 2015r. do godz. 900

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.

Do 3 do 6lipca 2015r. do godz. 1500

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

5.

do 7 lipca 2015r. do godz. 1000

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do naszego Zespołu Szkół i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

6.

do 31 sierpnia 2015r.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami - przeprowadzenie i zakończenie postępowania uzupełniającego