Menu
menu Adres
menu Historia
menu Patron
menu Nauczyciele
menu Bezpieczny Internet
menu Stow. Absolwentów

Historia Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie

1 wrzesień 1978 – pierwsze oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa w Radymnie. Do tej pory program nauczania zasadniczej szkoły mechanizacji rolnictwa dla dorosłych realizowany był w Ośrodku Rolniczego Szkolenia Kursowego w Radymnie. W chwili ukończenia i oddania do użytku nowych obiektów (budowanych w latach 1975 – 78) została podjęta decyzja o powołaniu do życia szkoły dziennej dla młodzieży męskiej. Pierwszym dyrektorem szkoły został ówczesny dyrektor ORSK – inż. Eugeniusz Dąbek. Powołanie do życia szkoły umożliwiło młodzieży z okolicznych wiosek podjęcie nauki na poziomie ponadpodstawowym, umożliwiając im zdobycie kwalifikacji zawodowych, wielu pozwalając na późniejsze przejęcie gospodarstw od rodziców jak również na podjęcie pracy w pobliskich zakładach usług mechanizacyjnych, SKR-ach czy tez POM-ach. Pierwsza klasa, która podjęła naukę w szkole była klasą o specjalności mechanik maszyn rolniczych.

1 wrzesień 1979 – w szkole rozpoczęła naukę druga już klasa o specjalności mechanik maszyn rolniczych.

1 wrzesień 1980 – szkoła już w pełnej „obsadzie”. Istnieją już wszystkie trzy klasy programowe, wszystkie o specjalności mechanik maszyn rolniczych.

24 czerwiec 1981 – mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci. Dzień bardzo uroczysty zarówno dla uczniów jak i dla całego Grona Pedagogicznego. Kończąc naukę w szkole, uczniowie otrzymują oprócz zawodu mechanika maszyn rolniczych, uprawnienia spawacza, prawo jazdy na ciągnik i samochód a najlepsi uczniowie również pamiątkowe nagrody książkowe i dyplomy uznania. Pierwsi absolwenci ZSMR w Radymnie ukończyli szkołę w liczbie 26 osób.

13 grudzień 1981 – decyzją Rady Państwa w tym dniu został wprowadzony stan wojenny w Polsce. Młodzież wszystkich szkół została zwolniona z zajęć – ogłoszono wcześniejsze ferie. Uczniowie i grono nauczycielskie przyjęli wprowadzenie stanu wojennego z należytą powagą.

16 czerwiec 1982 – kolejnych 25 absolwentów opuściło mury szkoły.

1 wrzesień 1982 - po raz pierwszy naukę w ZSMR w Radymnie rozpoczęło cztery klasy. W tym roku decyzją władz oświatowych powołano klasę I o specjalności rolnik mechanizator. Dyrekcja ZSMR otrzymała pismo z dnia 12 IX 1982 nr 16, stwierdzające, iż decyzją Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa powołana została klasa o nowej specjalności. W związku z powyższym faktem liczba uczniów szkoły wzrosła w bieżącym roku szkolnym do 128.

10 czerwiec 1983 – 32 absolwentów ukończyło szkołę, otrzymując świadectwa szkolne i uprawnienia spawacza. Najlepsi absolwenci tradycyjnie otrzymali wyróżnienia w postaci nagród książkowych.

Uczniowie w czasie wakacji odbywać będą praktyki zawodowe. Dyrektor szkoły podpisał z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, Spółdzielniami Produkcyjnymi oraz Spółdzielniami Kółek Rolniczych okolicznych wsi i sąsiednich gmin, umowy dotyczące odbywania praktyk wakacyjnych przez uczniów ZSMR. Ustalono warunki płacy za praktyki oraz terminy,   w których będą się one odbywać. Nauczyciele zostali zobowiązani do kontroli praktyk.

1 wrzesień 1983 – już pięć klas rozpoczęło nauką w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa w Radymnie. Są to trzy klasy o specjalności mechanik maszyn rolniczych i dwie klasy o specjalności rolnik mechanizator.

11 listopad 1983 – szkoła gościła władze oświatowe z Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu. Do szkoły przybył mgr inż. W. Jarosz oraz mgr inż. J. Bak aby omówić wyniki wizytacji dokonanej  w szkole na przełomie października i listopada bieżącego roku szkolnego. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej goście poinformowali zebranych nauczycieli o swoich uwagach i spostrzeżeniach, jakie nasunęły im się w trakcie wizytowania placówki.

29 czerwiec 1984 – kolejni absolwenci o specjalności mechanik maszyn rolniczych opuszczają szkołę. Jest ich tym razem 35. W czasie wakacji uczniowie klas drugich odbywają praktykę w Spółdzielniach Kółek Rolniczych, Spółdzielniach Produkcyjnych i Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W lipcu praktykę odbywają też uczniowie klasy I rolnik mechanizator. Nauczyciele przeprowadzają kontrole praktyk, sprawdzając, czy realizowany jest program, jakie są warunki socjalno – bytowe praktykantów, udzielają im rad i wskazówek.

1 wrzesień 1984 – nowy rok szkolny rozpoczyna tym razem 6 klas – powiększyła się więc liczba uczniów uczęszczających do ZSMR w Radymnie. Kierownikiem warsztatów szkolnych został Jan Kuchar.

5 czerwiec 1985 – klasa II rolnik mechanizator wraz z opiekunem mgr inż. Janiną Zając była na wycieczce w WOPR Korytniki i w Krasiczynie. Uczniowie w Korytnikach zapoznali się z metodami uprawy roślin, obejrzeli poletka doświadczalne oraz zostali zapoznani nowymi odmianami zbóż i roślin okopowych. W Krasiczynie zwiedzili renesansowy zamek, zachwycali się obiektami pałacowymi i starym drzewostanem znajdującym się w parku.

14 czerwiec 1985 – mury szkoły opuszczają kolejni absolwenci, tym razem o dwu specjalnościach: 20 mechaników maszyn rolniczych i 24 rolników mechanizatorów. Tradycyjne nagrody książkowe otrzymali ci, którzy wyróżniali się w praktycznej nauce zawodu i na zajęciach teoretycznych.

29 czerwiec 1985 – odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 1984/ 1985. W posiedzeniu uczestniczył zastępca dyrektora d/s rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu inż. Feliks Zając. Dyrektor F. Zając podziękował mgr inż. Eugeniuszowi Dąbkowi za wieloletnią pracę w szkole, w związku z jego przejściem na emeryturę. Dotychczasowy dyrektor szkoły otrzymał kwiaty od członków grona nauczycielskiego.

30 sierpień 1985 – nowy rok szkolny został zainaugurowany konferencją Rady Pedagogicznej, w którym uczestniczył kierownik oddziału oświaty rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu mgr inż. Julian Bak. Przedstawił on zebranym na konferencji nauczycielom nowego dyrektora szkoły, którym został mianowany mgr inż. Zdzisław Chomik. Nowy dyrektor szkoły przedstawił propozycję planu pracy dydaktyczno – wychowawczej w nowym roku szkolnym oraz zaznajomił nauczycieli z przydziałem czynności i organizacją nowego roku szkolnego.

2 wrzesień 1985 – nowy dyrektor szkoły mgr inż. Zdzisław Chomik zainaugurował nowy rok szkolny 1985/ 86 w szkole liczącej ponownie 6 klas.

18 wrzesień 1985 – szkoła otrzymała od Wicewojewody Przemyskiego mgr inż. Marii Marszał podziękowania za duże zaangażowanie i efektywną pracę na rzecz przygotowania i odbycia dożynek miejsko – gminnych  z udziałem władz wojewódzkich „Radymno 1985”.

29 styczeń 1986 – na ręce dyrektora szkoły, dyrekcja Państwowego Ośrodka Maszynowego w Radymnie przesłała pismo zawierające ocenę przydatności zawodowej absolwentów ZSMR w Radymnie. Pismo owo stwierdza, że pracownicy – absolwenci wykazują duże zainteresowanie przebiegiem procesu technologicznego produkcji oraz dużą znajomością wiedzy teoretycznej. Po ukończeniu stażu pracy pracownicy samodzielnie wykonują zadania produkcyjne, wykazując się dużą fachowością, dokładnością i znajomością wykonywanych prac.

9 kwiecień 1986 – ZSMR Radymno odwiedzili goście z Francji. Dyrektor szkoły zaznajomił przedstawicieli miasta Cowcelles – less - Lens z bazą dydaktyczną placówki oraz przeprowadził lekcję pokazową z przedmiotu pojazdy rolnicze. Gościom towarzyszył Naczelnik Miasta i Gminy Radymno mgr Jerzy Marcinko. Goście złożyli na ręce dyrektora podziękowanie za umożliwienie wizyty, w którym doceniają jakość nauczania oraz wyposażenie pracowni szkolnych.

14 czerwiec 1986 – 21 absolwentów specjalności rolnik mechanizator oraz 17 specjalności maszyn rolniczych opuszcza mury ZSMR w Radymnie, tradycyjnie najlepsi absolwenci otrzymują symboliczne nagrody książkowe.

22 styczeń 1987 – dyrekcja ZSMR w Radymnie wystosowała pismo, podpisane przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, do Oddziału Oświaty Rolniczej Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu z prośbą o powołanie w roku szkolnym 1987/ 88 trzyletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa – szkoły kierunkowo dostosowanej do potrzeb jednostek resortu rolnictwa i zainteresowań młodzieży.

Luty 1987 – podjęto szereg działań w zakresie wyposażenia szkoły  w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wykonano wiele modeli i przekrojów maszyn rolniczych w ramach prac dyplomowych uczniów klas III. Zakupiono urządzenia do systemów projekcji i telewizji użytkowej (aparat projekcyjny AP 4OT, dwa monitory MTV-6160 oraz dwie kamery telewizyjne TP-K16). Do pracowni maszyn rolniczych i pojazdów rolniczych zakupiono szereg przeźroczy i foliogramów. Zakupiono frezarkę uniwersalną do metali oraz uruchomiono strugarkę poprzeczną. Bazę warsztatową wzbogacono o szereg przyrządów diagnostycznych do badań silnika i jego zespołów. Uruchomiono stół probierczy do badania i regulacji pomp wtryskowych. Od ORSK w Radymnie zakupiono samochód Fiat 125p, w którym wykonano remont kapitalny nadwozia  i bieżący silnika, dostosowując go do prowadzenia nauki jazdy. Wszystkie te zabiegi i zakupy miały na celu podniesienie efektywności kształcenia a co za tym idzie, podniesienia kwalifikacji zawodowych absolwentów szkoły.

28 kwiecień 1987 – Spółdzielnia Warzywniczo Rolnicza w Orłach przesłała na ręce dyrektora szkoły dyplom dla uczniów klasy III rolnik mechanizator: Wiesława Szweda i Adama Bazana za wzorowe zachowanie i przygotowanie do zawodu wykazane przez nich podczas odbywania praktyki zawodowej.

3 czerwiec 1987 – dyrektor WOPR w Korytnikach przesłał na ręce dyrektora szkoły informację o wzorowym przebiegu praktyki zawodowej uczniów klasy I rolnik mechanizator, równocześnie składając podziękowania Dyrekcji Szkoły za dotychczasową współpracę, wyrażając pragnienie kontynuacji szkolenia praktycznego uczniów w jego placówce.

14 czerwiec 1987 – spotkanie informacyjne z kandydatami do zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Jest wśród nich wielu absolwentów ZSMR w Radymnie jak również, wielu pracowników okolicznych zakładów pracy i rolników indywidualnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać średnie wykształcenie.

15 czerwiec 1987 – kolejni absolwenci ukończyli naukę w ZSMR w Radymnie, 17 rolników mechanizatorów i 18 mechaników maszyn rolniczych otrzymało świadectwa ukończenia szkoły a najlepsi z nich tradycyjne nagrody książkowe.

Wakacje 1987 – nauczyciele praktycznej nauki zawodu K. Uszakiewicz i T. Filipowicz przebywali na praktyce zawodowej w Czechosłowacji. Pracowali oni przy żniwach, obsługując kombajny zbożowe. Marian Lizoń w miesiącu sierpniu przebywał na praktyce w NRD, gdzie pracował jeżdżąc ciągnikiem i obsługując kombajn zbożowy.

21 sierpień 1987 – kierownictwo ekip: radzieckiej, czechosłowackiej oraz polskiej Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał płk Skopenki odwiedziło ZSMR w Radymnie podczas wyścigu, dokonując w trakcie wizyty wpisów do Kroniki Szkoły.

28 sierpień 1987 – w ZSMR Radymno odbyła się konferencja metodyczno – pedagogiczna nauczycieli szkół rolniczych województwa przemyskiego, z udziałem dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu dr Tadeusza Wójcika i kierownika Wydziału Oświaty Rolniczej mgr inż. Juliana Baka.

27 wrzesień 1987 – starania o utworzenie Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla pracujących uwieńczone zostały sukcesem. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1987/ 88 w nowej placówce oświatowej, którą będzie kierował dyrektor ZSMR w Radymnie mgr inż. Zdzisław Chomik. W trakcie inauguracji głos zabrali między innymi: Dyrektor szkoły, Naczelnik Miasta i Gminy Radymno K. Janowski, kierownik Oddziału Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego J. Bak, kierownik ORSK w Radymnie W. Pajda oraz inni zaproszeni goście.

3 październik 1987 – uczeń klasy III mechanik maszyn rolniczych M. Stryczek zdobył III miejsce w finale wojewódzkiego konkursu orki organizowanym przez ZW ZSMP w Przemyślu.

21 listopad 1987 – w budynku ZSMR w Radymnie odbyła się „Trybuna Obywatelska”. Mieszkańcy miasta i gminy Radymno spotkali się z władzami politycznymi i administracyjnymi województwa przemyskiego.

12 grudzień 1987 – przedstawiciele „Traktoroeksporta”, inżynierowie radzieccy zapoznawali uczniów szkoły i słuchaczy kursów ORSK z zasadami eksploatacji i budową nowych maszyn sprowadzanych z ZSMR a pracujących na naszych polach.

15 styczeń 1988 – pierwsza sesja egzaminacyjna w Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla pracujących.

4 czerwiec 1988 – podpisanie umowy patronackiej ZSMR Radymno z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Radymnie. Ze strony szkoły umowę parafowali dyrektor szkoły mgr inż. Zdzisław Chomik, kierownik szkolenia praktycznego Tadeusz Filipowicz i pani mgr Krystyna Zabawa, natomiast ze strony POM – dyrektor naczelny Jerzy Janicki i zastępca dyrektora Aleksander Bijoś.

10 czerwiec 1988 – pożegnanie kolejnych 17 absolwentów specjalności rolnik mechanizator i 17 specjalności mechanik maszyn rolniczych.

Wakacje 1988 – kolejny nauczyciel ZSMR w Radymnie odbył zagraniczną praktykę wakacyjną. Tym razem był to dyrektor szkoły mgr inż. Zdzisław Chomik. Praktyki zagraniczne pozwalają nauczycielom przedmiotów zawodowych zapoznać się z techniką w rolnictwie krajów sąsiednich i niektóre z nowinek przenieść do polskiego rolnictwa.

20 wrzesień 1988 – podpisanie kolejnej umowy patronackiej przez szkołę. Kolejnym zakładem patronackim ZSMR w Radymnie stał się Zakład Hodowli Zarodowej w Chruszowicach.

15 październik 1988 – uroczystość obchodów dziesięciolecia istnienia szkoły. W okresie minionych 10 lat mury ZSMR w Radymnie opuściło 396 absolwentów, niektórzy z nich przybyli na uroczystość. Z tej okazji nauczyciele pracujący w ZSMR Radymno otrzymali odznaczenia państwowe i nagrody pieniężne. Helena Gala i Stanisław Siara otrzymali Złoty Krzyż Zasługi za pracę z młodzieżą. Tadeusz Filipowicz i Tadeusz Słysz otrzymali odznaczenie Zasłużony Pracownik Rolnictwa. Jacek Opoń i Marian Lizoń otrzymali nagrodę dyrektora szkoły.

28 styczeń 1989 – W szkole odbyły się wojewódzkie obrady KW PZPR  i WK ZSL na temat: „Ocena realizacji programu rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. W obradach uczestniczyli również goście z całego kraju (Warszawa, Biała Podlaska, Chełm, Kielce, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Tarnobrzeg, Tarnów, Zamość, Rzeszów).

5 maj 1989 – wojewódzka konferencja metodyczna nauczycieli mechanizacji rolnictwa na temat: „Użytkowanie opryskiwaczy i wykonanie oprysku”.

6 – 7 maj 1989 – IV Wojewódzki Finał Olimpiady Wiedzy o Wsi. Uczniowie ZSMR zajęli w nim 4 i 6 miejsce.

9 czerwiec 1989 – pożegnanie kolejnych absolwentów szkoły: 23 o specjalności mechanik maszyn rolniczych i 17 o specjalności rolnik mechanizator.

19 kwiecień 1990 – klasa maturalna Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla pracujących przystąpiła do egzaminów z przygotowania zawodowego. Pomoce naukowe wykonane przez maturzystów wzbogaciły szkolne pracownie.

3 październik 1990 – w tygodniku „Życie Przemyskie” ukazał się artykuł autorstwa dyrektora ZSMR w Radymnie, mgr inż. Zdzisława Chomika, przybliżający regionalnym czytelnikom szkołę, jej charakter i osiągnięcia.

5 październik 1990 – uczeń S. Bratkowski zajął I miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu Orki.

19 czerwiec 1991 – kolejnych 35 absolwentów ZSMR w Radymnie zasiliło kadry mechanizatorów rolnictwa w regionie.

2 wrzesień 1991 – po raz pierwszy w ZSMR naukę rozpoczynają 3 klasy pierwsze. Dwie o specjalności mechanik maszyn rolniczych i jedna rolnik mechanizator.

Wrzesień 1993 – kolejny jubileusz w ZSMR w Radymnie. Szkoła ukończyła 15 lat. Z tej okazji w magazynie doradczym „Nad Sanem” ukazał się kolejny artykuł mgr inż. Zdzisława Chomika przybliżający lokalnym czytelnikom znaczenie szkoły w regionie.

22 czerwiec 1994 – po raz pierwszy szkołę opuszczają absolwenci trzech klas szkoły zasadniczej w łącznej liczbie 71 absolwentów.

27 – 28 czerwiec 1994 – pierwsze egzaminy dla absolwentów ZSMR do 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zasadniczej.

1 wrzesień 1994 – w czasie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego szkołę odwiedzili zaproszeni goście, wicewojewoda przemyski jak również nowy dyrektor szkoły, z okazji otwarcia trzyletniego dziennego Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Z tej też okazji 19 października w „Życiu Przemyskim” ukazał się artykuł o powstaniu tej nowej placówki oświatowej. W dniu tym (1 września) również, szkoła podpisała umowę o praktyczną naukę zawodu z prywatnym przedsiębiorstwem „HEMET”. Zakład ten jest znanym w regionie producentem maszyn rolniczych. Uczniowie szkoły będą w nim odbywać praktyki śródroczne i wakacyjne.

21 czerwiec 1995 – szkołę ukończyło kolejnych 58 absolwentów.

2 październik 1995 – w ZSMR Radymno odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotu „mechanizacja rolnictwa”. W konferencji wzięli udział: dyrektor TMR w Łańcucie i metodyk mechanizacji rolnictwa mgr inż. Stefan Ruta i kierownik Oddziału Oświaty Rolniczej Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu mgr inż. Anna Siębab. Celem konferencji była promocja książki wydanej przez dyrektora ZSMR w Radymnie mgr inż. Zdzisława Chomika pt. „Nauczanie mechanizacji rolnictwa”.

14 czerwiec 1996 – spotkanie szkoleniowe nauczycieli przedmiotów zawodowych szkoły na tematy związane z użytkowaniem i eksploatacją kombajnów zbożowych z głównym konstruktorem i kierownikiem serwisu gwarancyjnego zakładów „Bizon” z Płocka.

19 czerwiec 1996 – rekordowa liczba 74 absolwentów ukończyła szkołę.

Wrzesień 1996 – dzięki zabiegom dyrektora szkoły i kierownika szkolenia praktycznego szkoła otrzymała znaczną pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tych środków (2,27 mld złotych) zakupiono na potrzeby szkoły kombajn zbożowy Sampo – Bizon, samochód Polonez Caro, kombajn buraczany Z-413 Neptun, ciągnik Ursus 3512, prasę do słomy Z-276/1, roztrząsacz obornika, wielorak i dźwignik samochodowy. Te pojazdy i maszyny w znacznym stopniu podniosły poziom kształcenia młodzieży na zajęciach praktycznych.

6, 7 maj 1997 – pierwszy pisemny egzamin dojrzałości w trzyletnim Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zasadniczej.

9 maj 1997 – konkurs na stanowisko dyrektora ZSMR i TMR w Radymnie wygrał mgr inż. Jacek Opoń i od 1 września 1997 roku będzie pełnił funkcję kierowniczą w tej placówce.

5 czerwiec 1997 – pierwsi absolwenci Technikum Mechanizacji Rolnictwa w liczbie 18 osób zasiliło średnią kadrę mechanizatorów rolnictwa w regionie. Jeden z absolwentów, P. Balawajder, został laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zorganizowanej w Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie i dzięki temu uzyskał wolny wstęp na studia.

7 październik 1997 – grupa młodzieży z opiekunem mgr inż. Stanisławem Witkiem odwiedziło ogólnopolską wystawę POLAGRA 97 w Poznaniu. Zapoznali się tam z najnowszymi osiągnięciami polskiego przemysłu rolniczego.

Styczeń 1998 – w ZSMR w Radymnie odbył się konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie, zorganizowany przez przemyski Oddział Wojewódzki Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Rzeszowie. Uczeń P. Rogała zajął drugie miejsce a uczeń K. Dejnaka szóste.

25 – 26 kwiecień 1998 – klasa maturalna TMR zdaje egzamin dyplomowy. Prace dyplomowe wykonane przez przyszłych techników wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły.

5 – 6 maj 1998 – pisemny egzamin maturalny dla III TMR.

5 czerwiec 1998 – rozdanie dyplomów i pożegnanie kolejnych 18 techników mechanizacji rolnictwa. I znów jeden z nich, P. Siwoń, jako finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uzyskał wolny wstęp na studia wyższe.

17 czerwiec 1998 – 58 absolwentów dwóch klas szkoły zasadniczej opuszcza szkołę.

13 październik 1998 – kolejny jubileusz w ZSMR w Radymnie – szkoła obchodzi 20 rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji w uroczystościach wziął udział wicewojewoda przemyski S. Bartmiński, który udekorował zasłużonych nauczycieli złotymi Krzyżami Zasługi.

1 styczeń 1999 – w związku z reformą administracyjną kraju szkoła znalazła się pod zarządem Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w województwie podkarpackim.

11 – 12 maj 1999 – pisemny egzamin dojrzałości w Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

18 absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa otrzymało dyplomy ukończenia szkoły a najlepsi z nich symboliczne nagrody książkowe.

23 czerwiec 1999 – kolejnych 44 absolwentów ZSMR ukończyło szkołę.

1 wrzesień 1999 – rozpoczął się nowy rok szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Agrobiznesu. Po raz pierwszy naukę w szkole rozpoczęły dziewczęta, w nowo utworzonej placówce oświatowej – Liceum Agrobiznesu. Od tego dnia w skład ZSTiA wchodzą 3 placówki oświatowe: Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i pięcioletnie Liceum Agrobiznesu. Nowa placówka ma przygotowywać fachowców w dziedzinie administrowania i zarządzania finansami w rolnictwie.

6 czerwiec 2000 – kolejni technicy, w liczbie 17, opuszczają mury szkoły.

21 czerwiec 2000 – kolejni absolwenci ZSMR w liczbie 27 kończą naukę na poziomie szkoły zasadniczej.

Styczeń 2001 – szkoła otrzymuje pod wyłączne zarządzanie budynek, w którym dotychczas była tylko współużytkownikiem z ORSK Radymno.

1 wrzesień 2001 - szkoła w bieżącym roku szkolnym, ze względu na wprowadzenie reformy oświaty, nie prowadziła naboru do klas pierwszych szkoły zasadniczej i Liceum Agrobiznesu. W związku z tym, liczba klas pobierających naukę w szkole spadła do dziewięciu. Są to: trzy klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa, cztery klasy (dwie drugie i dwie trzecie) szkoły zasadniczej oraz klasa druga i trzecia Liceum Agrobiznesu.

26 sierpień 2008 r. - powiększenie i zmiana nazwy szkoły!

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły mgr inż. Jerzy Daraż przekazał członkom Rady Pedagogicznej treść uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego z dn. 24. lipca br., na mocy której do Zespołu Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie zostały włączone następujące placówki:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Radymnie,

- Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie.

Równocześnie Rada Powiatu poleca zmienić nazwę Zespołu Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie na „Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 września 2008 r

31 sierpień 2012 r. - likwidacja ZSZiP w Radymnie!

Decyzją Rady Powiatu Jarosławskiego w dniu 31. sierpnia 2012. r. zakończył swą działalność Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie. Uczniowie klas kontynuujących naukę oraz kandydaci do klas pierwszych, będą uczyć się w nowo powołanym Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza z siedzibą przy ul. Złota Góra 13.